Wydawnictwo Pallottinum

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

STARY TESTAMENT
Księga Zachariasza
Powrót na stronę główną
Wyszukiwarka
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Za)

Wizja czwarta: przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty1

3
Potem [Pan] ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go. [Anioł]2 Pański tak przemówił do szatana: «Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on2 niby głownia2 wyciągnięta z pożogi?»
A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne3. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz - zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą». I tak mówił jeszcze: «Włóżcie mu na głowę czysty zawój». I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego.
Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego: «Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją4. Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego - Odrośl5. Patrz - oto kamień6, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu6, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju - wyrocznia Pana Zastępów. 10 W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i drzew figowych».
 Za 3 
zmien-rozdzial zmien-rozdzial poprzedni-rozdzialnastepny-rozdzial
WSTĘP
««  Za 3  »»

Za 3, 1-10 - Sens: rehabilitacja kapłaństwa. Jozue był pierwszym arcykapłanem po okresie niewoli.

Za 3, 2 - "Anioł" - dod. za syr.; "on" = Jozue; "głownia..." - por. Am 4,11.

Za 3, 3 - Oznaczają one winę całej klasy kapłańskiej; szaty zaś czyste - przywrócenie do łaski.

Za 3, 7 - Tzn. spełnianie funkcji kapłańskich jest udziałem w służbie aniołów. Jozue stanie się doskonałym pośrednikiem między Panem a ludem.

Za 3, 8 - Por. Za 6,12; Jr 23,5. Mowa o Zorobabelu, który pochodził z rodu królewskiego. Jako odnowiciel dynastii będzie miał udział w obietnicach mesjańskich, danych Dawidowi. Por. Iz 11,1.10; Iz 53,2.

Za 3, 9 - "Kamień" oznacza świątynię; "siedem oczu" - symbol opieki Boga nad budową świątyni, w której będzie pełniło funkcje kapłaństwo oczyszczone (por. Za 4,10).

Czytaj komentarze do Ewangelii wiara.pl